Ga naar de inhoud

Veiligheid & Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

  1. Achter de Linie is niet verantwoordelijk voor en geeft geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van de evenementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
  2. Achter de Linie is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname aan een evenement of activiteit, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van (de medewerkers en/of vrijwilligers van) Achter de Linie is te wijten. Dit geldt tevens voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal. Deze bepaling is van toepassing op bezoekers, deelnemers en vrijwilligers. Meedoen aan een evenement (activiteit) in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico.
  3. Achter de Linie is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van onder andere geldstukken, sieraden, brillen, telefoons, kunstvoorwerpen en waardedocumenten of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring geven van vorenbedoelde zaken aan de organisatie geschiedt uitsluitend op eigen risico.
  4. De evenementendeelnemer is verplicht de schade te vergoeden die hij/zij, zijn/haar medewerkers of materialen aan Achter de Linie of eigendommen daarvan berokkent.

Veiligheid

  1. In het belang van de veiligheid, openbare orde of goede verloop van het evenement heeft Achter de Linie te allen tijde het recht, wijzigingen in het evenementenprogramma aan te brengen, zonder dat dit leidt tot enige schadevergoeding.
  2. Toegang tot, dan wel deelname aan het evenement kan, zonodig, zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.
  3. De evenementendeelnemer, bezoeker en of vrijwilliger dient de van overheidswege en door Achter de Linie gestelde voorschriften en aanwijzingen strikt op te volgen. Hij/zij zal zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen waardoor hij/zij zichzelf en/of andere evenementendeelnemers in een gevaarsituatie brengt.
  4. Indien de evenementendeelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt is Achter de Linie gerechtigd de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement.
  5. Achter de Linie heeft, uit veiligheidsoverwegingen, het aantal bezoekers aan specifieke optredens beperkt tot een maximum. Deelnemers en bezoekers dienen zich aan deze richtlijnen te houden.
  6. Een ieder die meedoet aan het evenement en of activiteiten en die zich al dan niet met toestemming van de organisatie binnen het evenementengebouw en/of -terrein bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van bovenstaande voorwaarden en bepalingen en verklaart hiermee in te stemmen.